Για να μπορέσετε να δείτε και να τυπώσετε αυτές τις σελίδες θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον Η/Υ σας το πρόγραμμα Acrobat Reader.

1. Εισαγωγή

1.1 Αντικείμενο Στατιστικής

1.2 Συλλογή δεδομένων

1.2.1 Στατιστική μονάδα – στατιστικός πληθυσμός

1.2.2 Μέθοδοι Συγκέντρωσης Δεδομένων

1.2.3 Ερωτηματολόγιο

1.3 Έλεγχος δεδομένων

1.4 Μεταβλητές

2 Περιγραφική Στατιστική

2.1 Στατιστικοί πίνακες

2.1.1 Διάρθρωση στατιστικών πινάκων

2.1.2 Κατηγορικά Δεδομένα

2.1.3 Μετρήσεις

2.2 Διαγράμματα – Γραφικές παραστάσεις

2.2.1 Κατηγορικά δεδομένα

2.2.2 Μετρήσεις

2.3 Παράμετροι θέσης και διασποράς

2.3.1 Παράμετροι θέσης

2.3.2 Παράμετροι Διασποράς

2.4 Θηκογράμματα

3 Κανονική Κατανομή

3.1 Γενικές έννοιες

3.1.1 Ιδιότητες της Κανονικής κατανομής

3.2 Τυπική κανονική κατανομή

3.3 Προσαρμογή εμπειρικής κατανομής σε κανονική

4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης

4.1 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή

4.1.1 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή (γνωστή διασπορά)

4.1.2 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή (άγνωστη διασπορά, n<30)

4.1.3 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή (άγνωστη διασπορά, n>30)

4.2 Διάστημα εμπιστοσύνης για την αναλογία

4.3 Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διακύμανση

5 Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων

5.1 Έλεγχος για τη μέση τιμή

5.1.1 Κατανομή πληθυσμού Κανονική με διακύμανση γνωστή

5.1.2 Κατανομή πληθυσμού Κανονική με διακύμανση άγνωστη

5.1.3 Κατανομή πληθυσμού μη Κανονική. Μεγάλα δείγματα

5.2 Έλεγχος για τη διακύμανση

5.3 Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων. Ανεξάρτητα δείγματα

5.3.1 Γνωστές διακυμάνσεις

5.3.2 Άγνωστες διακυμάνσεις πληθυσμού

5.4 Έλεγχος της διαφοράς δύο μέσων. Ζευγαρωτές παρατηρήσεις

5.5 Έλεγχος της ισότητας δύο διακυμάνσεων

5.6 Έλεγχος για την αναλογία

5.7 Έλεγχος της διαφοράς δύο αναλογίων

5.8 Ο δίπλευρος έλεγχος των παραμετρικών υποθέσεων και το διάστημα εμπιστοσύνης

6 Έλεγχος Ανεξαρτησίας

7 Γραμμική Παλινδρόμηση

Πίνακες κατανομών

  1. Κανονική
  2. Student
  3. X2
  4. F

Ασκήσεις για λύση